എന്നെപ്പറ്റി.

ഇതുവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍

പുറംവായനക്ക്‌...

Wednesday, August 29, 2012

ഉദ്ധരിക്കാവുന്നവ
      1) സാംക്രമീകരോഗങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ്‌ സാംസ്കാരികരോഗങ്ങൾ പടരുന്നത്‌ 

        2) ന്യൂനപക്ഷകോരന്മാരേപോലെതന്നെയാണ്‌ മൃഗീയഭൂരിപക്ഷകോരന്മാരും. ഓൾഡ് റൈസ് പോറിഡ്ജ് കുമ്പിളിൽ തന്നെയാണ്‌ മോന്തുക പതിവ്‌